LUK-PLAST Łukasz Kubczak Sławomir Kubczak Spółka Cywilna

2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP


LUK-PLAST Łukasz Kubczak Sławomir Kubczak Spółka Cywilna zrealizowało projekt pt.: 
„Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu materiałowego polimerów termoplastycznych na bazie recyklatu PE, PP i ich mieszanin celem otrzymania pełnowartościowego składu regranulatów”.

Projekt był realizowany w ramach Działania 2.3 ”Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 ”Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 


Cel projektu: 
Celem projektu był zakup usługi badawczo-rozwojowej obejmującej zadania związane z badaniem właściwości fizykochemicznych regranulatów wytworzonych z polimerów termoplastycznych. 

Efekty projektu:
Rezultatem projektu jest opracowany przez jednostkę naukową proces produkcji regranulatów o znacznie lepszych właściwościach fizykochemicznych wraz z dokumentacją technologiczną. Efekty niniejszego projektu umożliwiły Spółce aplikowanie o środki unijne na zakup linii produkcyjnej. Dzięki realizacji projektu z konkursu 3.2.1 Badania na rynek LUK-PLAST s.c. zakupi, a następnie uruchomi produkcję innowacyjnych jakościowo regranulatów na skalę przemysłową.


Wartość projektu wyniosła:
123 000,00 zł 

Wartość dofinansowania wyniosła: 
85 000,00 zł

3.2.1 Badania na rynek

Firma LUK-PLAST Łukasz Kubczak Sławomir Kubczak s.c. zrealizowała projekt pt.: „Wdrożenie do firmy LUK-PLAST s.c. innowacyjnej technologii recyklingu materiałowego polimerów termoplastycznych celem otrzymania pełnowartościowego składu regranulatów”. 


Projekt zrealizowano w ramach Działania 3.2 ”Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania 3.2.1 ”Badania na rynek / Inwestycje w miastach średnich” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Cel projektu:
Celem projektu było wdrożenie przez firmę LUK-PLAST s.c. wyników prac B+R osiągniętych dzięki realizacji projektu z konkursu 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP. Niniejszy projekt zakładał wdrożenie innowacyjnej technologii zagospodarowania odpadów zanieczyszczonych celem pozyskania regranulatów o wysokiej jakości fizyko-chemicznej. 


Planowane efekty:
Rezultatem projektu jest wdrożenie do działalności firmy LUK-PLAST s.c. innowacyjnego ekologicznie parku maszynowego z nowoczesnymi i wydajnymi maszynami do recyclingu tworzyw sztucznych celem produkcji innowacyjnego na skalę Europy recyklatu PP/sznurek.


Całkowita wartość projektu:
4 827 750,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu:
2 158 750,00 PLN

Promocja projektu LUK-PLAST s.c. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości